ܦܘܡܐ ܗܘ ܦܬܚܐ ܕܒܓܒܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܦ̈ܐ ܕܒܗ ܣܝܡ ܗܘ ܠܫܢܐ ܘܣܕܝܪܝܢ ܒܗ ܫܢ̈ܐ܀

ܦܘܡܐ
ܦܘܡܐ ܕܚܪܕܢܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܘܼܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܘܼܡܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܽܘܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܽܘܡ̈ܶܐ)