ܦܟܐ ܬܚܬܝܐ

ܦܟܐ ܬܚܬܝܐ ܗܘ ܓܪܡܐ ܚܝܠܢܐ ܒܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܕܐܦ̈ܐ. ܫܢ̈ܐ ܬܚܬܝ̈ܐ ܡܣܟܟܝܢ ܒܗ ܒܦܟܐ ܬܚܬܝܐ܀

ܦܟܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܢܫܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܟܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܟܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )