ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Πεντηκοστή) ܗܝ ܥܐܕܐ ܕܢܬܕܟܪ ܒܗ̇ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܚܬ ܡܢ ܪܘܡܐ ܥܠ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܝܟ ܠܫܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐ. ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܪܡܙܢܐܝܬ ܫܘܪܝܐ ܕܥܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ܇ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܚܬ ܡܢ ܪܘܡܐ ܥܠ ܬܠܡܝܕ̈ܐ

ܐܦ ܚܙܝEdit