ܦܨܝܕܐ ܕܡܝܐ ܗܘ ܫܛܚܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܙܥܘܪ ܗܘ ܡܢ ܝܡܬܐ܀

ܦܨܝܕܐ ܕܡܝܐ ܒܦܘܠܢܕܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܨܝܼܕ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܨܝܼܕ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܨܺܝܕ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܨܺܝܕ̥ܶ̈ܐ)