ܦܪܕܝܢܢܕ ܡܓܝܠܢ

ܦܪܕܝܢܢܕ ܡܓܝܠܢ (ܦܘܪܛܘܓܠܐܝܬ Fernão de Magalhães) ܗܘܐ ܒܨܘܝܐ ܦܘܪܛܘܓܠܝܐ ܕܚܝܐ ܒܕܪܐ ܕܚܡܫܥܣܪ. ܗܘ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܕܪ ܠܥܠܡܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܣܒܪܘܣܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܦܘܪܛܘܓܠ ܩܪܝܒ ܠܫܢܬܐ ܕ1480 ܘܡܝܬ ܒܦܝܠܝܦܝܢܝܐ ܒ27 ܒܢܝܣܢ 1521܀

ܨܘܪܬܐ ܕܦܪܕܝܢܢܕ ܡܓܝܠܢ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1848