ܨܠܝܒܐ ܗܘ ܙܩܝܦܐ ܘܛܘܦܣܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܡܫܝܚܗ ܝܫܘܥ܀

ܨܠܝܒܐ ܠܐܛܝܢܝܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܠܝܼܒܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܠܺܝܒ݂̈ܶܐ)