ܨܦܪܐ ܗܘ ܫܘܪܝܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܪ ܠܠܝܐ ܘܩܕܡ ܛܗܪܐ ܟܕ ܬܕܢܚ ܫܡܫܐ܀

ܨܦܪܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܝܘܣܡܝܛܝ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܲܦܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܲܦܪܹ̈ܐ ܐܘ ܨܲܦܪܵ̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܰܦ݂ܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܐܘ ܨܰܦ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ)