ܨܦܪܐ (ܙܒܢܐ)

ܨܦܪܐ ܗܘ ܫܘܪܝܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܪ ܠܠܝܐ ܘܩܕܡ ܛܗܪܐ ܟܕ ܬܕܢܚ ܫܡܫܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܲܦܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܲܦܪܹ̈ܐ ܐܘ ܨܲܦܪܵ̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܰܦ݂ܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܐܘ ܨܰܦ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ)


This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.