ܨܦܪܐ (ܙܒܢܐ)

ܨܦܪܐ ܗܘ ܫܘܪܝܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܡܡܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܲܦܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܲܦܪܹ̈ܐ ܐܘ ܨܲܦܪܵ̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܰܦܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܐܘ ܨܰܦܪ̈ܘܳܬ̥ܳܐ)