ܩܒܠܘܬܐ

ܩܒܠܘܬܐ ܗܝ ܫܕܬܐ ܐܣܝܝܬܐ. ܩܒܠܬܐ ܐܘ ܚܝܬܐ ܐܘ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ܐܘ ܝܠܕܬܐ ܐܘ ܟܘܕܬܐ ܐܘ ܡܚܙܩܬܐ ܐܘ ܡܚܦܢܬܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܡܬܛܝܒܐ ܟܕ ܝܠܕܐ ܐܢܬܬܐ ܠܡܥܕܪܘܬܗ܀

ܩܒܠܘܬܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܒܵܠܬܵܐ . ܚܲܝܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܲܒ̈ܠܵܬ݂ܵܐ . ܚܲܝ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܒܳܠܬܳܐ . ܚܰܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܒ̈ܠܳܬ̥ܳܐ . ܚܰܝ̈ܳܬ̥ܳܐ)