ܩܕܠܐ

ܩܕܠܐ ܗܘ ܓܒܐ ܒܣܬܪܝܐ ܕܨܘܪܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܨܘܪܐ܀

ܩܕܠܐ ܕܓܒܪܐ ܚܕ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܕ݂ܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܕ݂ܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܕ݂ܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܕ݂ܳܠ̈ܶܐ)