ܩܛܡܐ ܗܘ ܟܠ ܡܠܘܐܐ ܠܐ ܡܬܬܘܩܕܢܐ ܘܫܪܟܢܐ ܕܡܕܡ ܡܬܬܘܩܕܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܓܡܘܪ ܢܘܪܐ ܠܗ܀

ܩܛܡܐ ܡܢ ܩܝܣܐ ܝܩܝܕܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܸܛܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܶܛܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)