ܩܢܐ ܕܦܪܚܬܐ

ܩܢܐ ܐܘ ܩܐܢܐ ܗܘ ܣܬܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܬܩܢܐ ܦܪܚܬܐ ܠܡܣܡ ܒܓܘܗ ܒܝܥܝ̈ܗ ܘܠܡܪܒܝܘ ܦܪ̈ܘܓܝܗ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܸܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܸܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܶܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܶܢ̈ܶܐ)