ܩܪܕܐ (ܪܚܫܐ)

ܩܪܕܐ ܐܘ ܦܫܦܫܐ ܐܘ ܛܠܦܘܢܐ ܗܘ ܪ̈ܚܫܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܬܛܦܐ ܘܡܬܬܪܣܐ ܡܢ ܕܡܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܘܕܛܝܪ̈ܐ܀

ܩܪܕܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܪܕܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܲܪ̈ܕܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܪܕܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܪ̈ܕܶܐ)