ܩܪܛܐ

ܩܪܛܐ (ܝܘܢܐܝܬ: Κρήτη) ܐܝܬܝܗ ܓܙܪܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܒܪܒܘܬܐ ܒܝܡܐ ܡܨܥܝܐ܂ ܩܪܛܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܣܓܝ ܥܡܘܩܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ܂ ܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗ ܚܕܐ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪܐ ܩܠܝܡ̈ܐ ܕܝܘܢ܀

ܡܦ ܕܝܘܢ ܓܙܪܬܐ ܕܩܪܛܐ (ܓܘܢܐ ܥܡܝܩܐ)