ܫܓܕܬܐ

ܫܓܕܬܐ ܐܘ ܠܘܙܐ ܐܘ ܩܛܪܩܐ ܗܝ ܐܝܠܢܐ ܝܕܝܥܐ ܘܦܐܪܗ܀

ܦܐܪܐ ܕܫܓܕܬܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܸܓ݂ܕܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܸܓ݂ܕܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܶܓ̥ܕܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܶܓ̥ܕ̈ܶܐ)

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܠܘܼܙܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܘܼܙܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܠܽܘܙܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܽܘܙ̈ܶܐ)