ܫܘܫܡܢܝܬܐ (ܝܥܝܬܐ)

ܫܘܫܡܢܝܬܐ ܗܝ ܝܥܝܬܐ ܡܪܬ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕ̈ܫܐ ܬܪܝܢ ܐܘܟܡܐ ܘܝܪܘܩܐ. ܦܐܪܗ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܡܬܠܬܐ܀

ܫܘܫܡܢܝܬܐ ܐܘܟܡܬܐ ܘܝܪܘܩܬܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܵܘܫܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ . ܫܘܿܫܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܳܘܫܡܳܢܝܺܬ̥ܳܐ . ܫܘܽܫܡܳܢܝܺܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )