ܫܠܝܬܐ

ܫܠܝܬܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܐܣܪ ܥܘܠܐ ܒܡܪܒܥܐ܀

ܫܠܝܬܐ (Placenta)

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ . ܫܠܵܝܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܸܠܝ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܠܺܝܬ̥ܳܐ . ܫܠܳܝܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܶܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ)