ܫܠܡܢܥܣܪ (ܐܘܟܝܬ "ܣܠܡܢܘ ܒܥܠܝܐ") ܩܕܡܝܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܀

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܲܠܡܵܢܸܥܣܲܪ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܰܠܡܳܢܶܥܣܰܪ ܩܰܕ̄ܡܳܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )