ܬܐܓܘܪܬܐ

ܬܐܓܘܪܬܐ ܗܝ ܬܚܠܦܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܕܐܣܢ̈ܐ ܐܘ ܬܫܡܫܬ̈ܐ ܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܀

ܨܝܪܐ ܕܬܓܪ̈ܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܓܕܐܢܣܩ ܡܢ ܕܪܐ ܕܫܒܥܬܥܣܪ
Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce, 1766

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܹܐܓ݂ܘܼܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܹܐܓ݂ܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܐܓ݂ܽܘܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܐܓ݂ܪ̈ܳܬ݂ܳܐ)