ܬܐܪܬܐ

ܬܐܪܬܐ ܗܝ ܚܫܝܫܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܒܗ ܒܪܢܫܐ ܡܣܗܕ ܥܠ ܢܦܫܗ ܒܛܒܬܐ ܐܘ ܒܒܝܫܬܐ. ܬܐܪܬܐ ܩܠܐ ܗܝ ܕܢܦܫܐ܀

ܬܐܪܬܐ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܐ ܫܝܦܠܪ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܹܐܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܹܐܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܺܐܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܺܐܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)