ܬܘܠܥܐ ܪ̈ܚܫܐ ܗܘ ܙܥܘܪܐ ܐܪܝܟ ܓܘܫܡܐ ܕܪܫܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܪ̈ܓܠܐ܀

ܬܘܠܥܐ ܕܐܪܥܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܵܘܠܥܵܐ / ܬܵܘܠܲܥܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܵܘܠܥܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܘܠܥܳܐ / ܬܰܘܠܰܥܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܰܘܠ̈ܥܶܐ)