ܬܡܪܐ ܕܥܝܢܐ

ܬܡܪܐ ܐܘ ܣܒܛܐ ܕܥܝܢܐ ܗܘ ܩܪܡܐ ܕܓܠܕܐ ܕܢܛܪ ܠܥܝܢܐ. ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܬܡܪ̈ܐ ܥܠܝܐ ܘܬܚܬܝܐ܀

ܬܡܪ̈ܐ ܥܠܝܐ ܘܬܚܬܝܐ ܥܡ ܬܠܝܦ̈ܐ

ܐܦ ܚܙܝEdit

ܬܠܝܦܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܸܡܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܸܡܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܡܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܡܪ̈ܶܐ)