ܬܢܢܐ

ܬܢܢܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܒܒܪܝܐ

ܬܢܢܐ ܐܘ ܐܠܘܪܐ ܗܘ ܠܗܓܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܟܕ ܝܩܕ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܸܢܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܸܢܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܢܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܢܳܢ̈ܶܐ)