ܬܫܢܝܬܐ (ܡܢ ܫܝܢ ܘܫܝܢܐ) ܗܝ ܐܕܫܐ ܕܕܘܒܪ ܩܢܛܐ ܕܢܛܪ ܡܪܗ ܐܘ ܙܒܢܐ ܕܗܕܐ ܬܫܢܝܬܐ ܡܢ ܚܘܣܪܢܐ. ܐܝܬ ܐܕ̈ܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܬܫܢܝܬ̈ܐ ܐܝܟ ܬܫܢܝܬܐ ܕܪܕܝܬܐ ܘܬܫܢܝܬܐ ܚܝܐ ܘܬܫܢܝܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܘܫܪܟܐ܀