4 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ

  • 1979 - ܐܣܝܪܘܬܐ ܪܗܝܢ̈ܐ ܐܡܪ̈ܝܩܝܐ ܒܐܝܪܢ، ܟܕ ܚܓܝܪܘܢ 500 ܐܣܟܘܠܝܐ ܐܝܪܢܝܐ 60 ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܒܛܗܪܐܢ، ܘܓܪܫ ܡܬܚܐ ܕܡܫܦܠܬܗ̈ܝ 444 ܝܘܡܢ̈ܐ ܘܡܛܠܒ̈ܐ ܕܝܝܗ ܗܘܐ ܡܕܥܪܬܐ ܕܫܐܗ ܡܚܡܕ ܪܝܙܐ ܒܗܠܐܘܝ ܗܘ ܕܥܨܒܗ ܒܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܩ.