ܐܓܪܐ ܕܒܢܝܢܐ

ܐܓܪܐ ܗܘ ܟܘܣܝܐ ܕܡܢܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܕܢܛܪ ܠܒܢܝܢܐ ܡܢ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܕܡܘܙܓܐ ܕܐܐܪ ܘܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ܀

ܬܠܓܐ ܥܠ ܐܓܪ̈ܐ ܕܒܬ̈ܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܓܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܓܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܓܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܓܳܪ̈ܶܐ)