ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ

ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ (Interlingua) ܗܘ ܠܫܢܐ ܡܣܝܥܢܐ ܥܠܡܝܐ (ܠ.ܡ.ܥ.). ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܛܘܪ ܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܣܝܥܢܐ (ܫ.ܥ.ܠ.ܡ.) ܒܝܢܬ ܫܢܬ̈ܝ ܕ1937 ܘܕ1951. ܡ̈ܠܘܗܝ ܘܓܪܡܛܝܩܝܗ ܫܐܝܠܝܢ ܗܢܘܢ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ ܟܝܢ̈ܝܐ܀

ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ
Interlingua
ܪܬܡܐ /ɪntərˈlɪŋɡwə/
ܣܝܘܡܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܣܝܥܢܐ
ܝܘܒܠܐ ܕܣܝܡܘܬܐ 1951
ܡܦܠܚܢܘܬܐ ܠܫܢܐ ܡܣܝܥܢܐ ܥܠܡܝܐ
ܣܕܪܐ (ܡܚܫܒܬܐ)
ܠܫܢܐ ܥܒܝܕܐ
  • ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ
ܟܬܒܐ ܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ
ܪܡܙ̈ܐ ܕISO
ISO 639-2 ina
ISO 639-3 inaܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ
ܚ · ܕ · ܫ

ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ ܐܬܛܘܪܬ ܡܛܠ ܕܟܢܫ ܓܪܡܛܝܩܝ ܦܫܝܛܐ ܘܩܢܘܢ̈ܝܐ ܥܡ ܡ̈ܠܐ ܕܓܘܐ ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪܢ̈ܐ: ܕܥܒܕ ܠܗ ܪܒ ܦܫܝܚܐ ܕܝܠܦܘܢܐ ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ ܕܒܗܘܢ ܓܪܡܛܝܩܝ ܘܩܢܘܢ̈ܝܐ ܐܬܒܢܐ ܐܝܢܛܪܠܝܢܓܘܐ܀