ܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ

ܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

ܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܀

ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ (ܚܡܫܐ ܐܘ ܫܬܐ ܙܘܥ̈ܝܢ):

ܪܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܩܠܐ (ܠܐܛܝܢܝܐ) ܩܠܐ (ܐܣܦܢܝܐ) ܩܠܐ (ܐܢܓܠܝܐ) ܩܠܐ (ܓܪܡܢܝܐ)
A a ܙܩܦܐ ܐܘ ܦܬܚܐ ܙܩܦܐ ܐܘ ܦܬܚܐ ܙܩܦܐ ܐܘ ܦܬܚܐ ܙܩܦܐ ܐܘ ܦܬܚܐ
B b ܒ ܒ ܒ ܒ
C c ܩ ܩ ܐܘ ܣ ܐܘ ܬ݂ ܩ ܐܘ ܣ (ܠܝܬ)
D d ܕ ܕ ܐܘ ܕ݂ ܕ ܕ ܐܘ ܛ
E e ܙܠܡܐ ܩܫܝܐ ܙܠܡܐ ܩܫܝܐ ܙܠܡܐ ܩܫܝܐ ܙܠܡܐ ܩܫܝܐ
F f ܦ̮ ܦ̮ ܦ̮ ܦ̮
G g ܓ ܓ ܐܘ ܟܟ݂ ܓ ܐܘ ܓ̰ ܓ ܐܘ ܩ
H h ܗ (ܫܬܝܩܬܐ) ܗ ܗ
I i ܚܒܨܐ ܚܒܨܐ ܙܠܡܐ ܦܫܝܩܐ ܐܘ ܚܒܨܐ ܙܠܡܐ ܦܫܝܩܐ ܐܘ ܚܒܨܐ
J j ܝ (ܚܕܬܐ) ܟܟ݂ ܓ̰ ܝ
K k ܩ ܩ ܩ ܩ
L l ܠ ܠ ܠ ܠ
M m ܡܡ ܡܡ ܡܡ ܡܡ
N n ܢܢ ܢܢ ܢܢ ܢܢ
O o ܪܘܚܐ ܪܘܚܐ ܪܘܚܐ ܪܘܚܐ
P p ܦ ܦ ܦ ܦ
Q q ܩܘ ܩ ܩܘ ܩܘ
R r ܪ ܪ ܪ ܪ
S s ܣ ܣ ܐܘ ܬ݂ ܣ ܣ
T t ܛ ܛ ܛ ܛ
U u ܪܒܨܐ ܪܒܨܐ ܪܒܨܐ ܪܒܨܐ
V v ܘ ܒ ܒ݂ ܦ̮ ܐܘ ܒܼ
W w (ܠܝܬ ܗܘܬ) ܘ ܘ ܒ݂
X x ܩܣ ܩܣ ܐܘ ܟܟ݂ ܩܣ ܩܣ
Y Y ܪܒܨܐ ܠܩܕܡ ܝ ܝ ܐܘ ܚܒܨܐ ܪܒܨܐ ܠܩܕܡ
Z z ܙ ܣ ܐܘ ܬ݂ ܙ ܛܣ