Open main menu
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܛܘܪܩܝܐ ܥܡ ܝܬܝܪ ܡܢ 12,500,000 ܥܡܘܪ̈ܐ܂ ܬܦܘܠ ܒܝܡܐ ܐܘܟܡܐ ܥܠ ܓܪܒܝܗ ܘܒܝܡܐ ܕܡܪܡܪܐ ܥܠ ܬܝܡܢܗ ܕܗܕܐ ܗܘܦܪܟܝܐ܂ ܡܥܒܪܐ ܕܒܘܣܦܘܪܘܣ ܐܘ ܡܥܒܪܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ ܦܠܓ ܗܕܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ܆ ܡܢܬܐ ܒܐܣܝܐ (ܐܢܛܘܠܝܐ) ܘܐܚܪܬܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ܀

ܐܦ ܚܙܝEdit