ܐܠܥܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)

ܐܠܥܐ ܚܕ ܡܢ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܓܪ̈ܡܐ ܟܦܝܦ̈ܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܛܪܐ ܕܚܕܝܐ܀

ܐܠܥ̈ܐ ܕܚܕܝܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܠܥܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܠܥܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܠܥܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܠ̈ܥܶܐ)