ܓܪܡܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܩܪܣܬܐ ܘܩܫܝܬܐ ܘܛܪܘܢܬܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܕܣܡܟܐ ܘܕܒܩܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܠܡܢܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܓܘܫܡܐ܀

ܓܪ̈ܡܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܪܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܪ̈ܡܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܪܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܰܪ̈ܡܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ