ܐܪܟܚ ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܕܟܦܝܫܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܡܕܝܕ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܀

ܗܝ ܕܝܪܐ ܕܡܪ ܡܠܟܗ ܟܦܝܫܐ ܦܠܓ ܕܫܘܚܬܼ ܒܐ ܪܓܼܠܗ ܡܝ ܩܪܝܬܼܐ

ܬܫܥܝܬܼܐ Edit

ܐܪܟܚ ܒܙܒܢܐ ܥܬܝܩܐ ܡܕܝܬܼܐܘܗ. ܒܘܕܪܐ ܕܢ4 ܓܡܬܡܬܗ ܣܒ ܕܩܕܝܫܐ ܕܟܝܬܝܐ ܐܫܡܗ ܡܪܡܠܟܗ ܟܘܠܘܙܡܝܐ.

ܡܝܕ݂ܗ ܕܚܪܝܐܘ ܗܝ ܩܪܬ݂ܐ ܐܝܫܡ ܡܚܝܕ ܟ݂ܪܒܠܗ ܥܠ ܕܦܐܝܫܐ ܚܪܒܬ݂ܐ ܠܢ ܐܝܠܗ