ܡܕܝܕ (ܛܘܪܩܐܝܬ: Midyat܄ ܥܪܒܐܝܬ: ‎‎مدياد) ܐܝܬܝܗ ܡܕܝܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܬܝܡܢ-ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ ܫܒܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܫܝܪܢܐܟ܆ ܩܪܝܒܬܐ ܡܢ ܢܨܝܒܝܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕ ܩܡܫܠܝ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܘܐܝܬ ܠܗ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܣܠܩ ܡܢܝܢܗܘܢ ܠܫܒܥܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ܂ ܒܪܝܫܝܬ ܣܛܪ ܡܢ ܚܕܚܕ̈ܢܝܢ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܟܘܪܕܝܐ ܡܫܠܡܢ̈ܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܫܝ̈ܚܝܐ ܗܘܘ܂ ܝܘܡܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢܝܢܐ ܕܐܝܟ 120 ܝܩܪ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܚܝ̈ܢ ܒܡܕܝܕ܂ ܡܗܠ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܪܘܝܚܬܐ ܡܨܬܘܢ ܕܬܚܘܪܘܢ ܠܕܐܦܐ ܕܢܘܠܐ ܕܠܬܚܬ܀

ܥܘܡܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܕܝܕ

ܡܕܝܕ

ܫܚܠܦ

ܡܕܝܕ ܐܘ ܡܕܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܦܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܝܘܡܢܐ. ܘܗܝ ܐܝܬܝܗ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܣܘܪܝܝܬܐ܀

ܚܝܐ ܒܗ ܝܘܡܢܐ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܝܬ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘܬܘܒ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܙܝܕܝܐ (ܫܠܟܝ̈ܐ)܀

ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܡܠܠ ܘܡܬܗܪܓ ܒܗ܆ ܘܠܐ ܬܕܡܪܘܢ ܐܢ ܬܫܡܥܘܢܝܗ ܡܢ ܡܫܠܡܢ̈ܐ (ܐܣܠܐܡ) ܘܐܝܙܝܕܝܐ ܬܘܒ܀

ܡܒܘ̈ܥܐ

ܫܚܠܦ

ܟܬܒܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܕܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܒܪܨܘܡ܀

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ