ܐܪܡܝܐ ܕܒܬܠܡܘܕ ܒܒܠܝܐ

ܐܪܡܝܐ ܕܒܬܠܡܘܕ ܒܒܠܝܐ ܐܘ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܒܠܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܬܡܠܠ ܒܗ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܒܒܒܠ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒܝܢܬ 200 ܘ 1200 ܒ.ܡ. ܗܢܐ ܠܫܢܐ ܝܩܘܪܐ ܗܘ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܘܪܝܬܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܝܘܡ ܟܦܘܪ ܒܐܪܡܝܐ ܒܒܠܝܐ.