ܝܗܘܕܝܘܬܐ (ܥܒܪܐܝܬ יהדות) ܐܝܬܝܗ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܗܘ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܕܢܚܬ ܥܠ ܢܒܝܐ ܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ܀