ܒܒܬܐ ܐܘ ܒܒܐ ܕܥܝܢܐ ܐܘ ܒܒܘܢܐ ܗܘ/ܗܝ ܢܘܩܕܬܐ ܐܘ ܬܘܪܥܬܐ ܕܒܦܠܓܗ ܕܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ ܕܡܫܠܛ ܥܠ ܟܡܝܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܥܠ ܠܓܘ ܥܝܢܐ܀

ܒܒܬܐ ܒܡܨܥܗ ܕܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܐ

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܵܒ݂ܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܵܒ݂ܵܬ݂ܵܐ̈܄ ܒܵܒ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܳܒ̥ܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܳܒ̥̈ܳܬ̥ܳܐ܄ ܒܳܒ̥̈ܘܳܬ̥ܳܐ)