ܒܪܩܐ

ܒܪܩܐ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܕܗܘܝܐ ܒܫܡܝܐ ܘܡܬܩܪܨܦܐ ܒܥܢܢ̈ܐ ܘܡܦܩܥܐ ܘܙܒܢܝ̈ܢ ܢܦܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܘܩܕܐ ܘܩܛܠܐ ܘܗܓܡܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܲܪܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܲܪ̈ܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܰܪܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܰܪ̈ܩܶܐ)