ܐܪܥܐ (ܐܬܐ: 🜨) ܗܝ ܦܠܝܛܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܛܟܣܐ ܕܫܡܫܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܘܡܬܟܪܟ ܚܕܪܝ ܫܡܫܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܡܪܟܒܬܐ ܐܦܘܠܘ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܲܪܥܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܰܪܥܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܪ̈ܥܳܬ̥ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ