ܓܘܣܛܐܒ ܕܘܪܝܗ

ܦܐܘܠ ܓܘܣܛܐܒ ܠܘܘܝܣ ܟܪܝܣܛܘܦ ܕܘܪܝܗ (ܦܪܢܣܐܝܬ Paul Gustave Louis Christophe Doré) ܗܘܐ ܐܘܡܢܐ ܘܨܝܪܐ ܦܪܢܣܝܐ. ܐܬܝܠܕ ܒ6 ܒܟܢܘܢ ܐ ܒ1832 ܒܣܛܪܐܣܒܘܪܓ ܘܡܝܬ 23 ܒܟܢܘܢ ܐ ܒ1883 ܒܦܐܪܝܣ. ܗܘܝܘ ܡܫܡܗܐ ܒܪ̈ܘܫܡܘܗܝ ܠܫܘܥܝܬܐ ܐܪܝܟܬܐ ܕܕܘܢ ܩܝܟܘܛܝܗ ܕܡܝܓܝܠ ܕܝܗ ܬܪܒܐܢܛܣ. ܘܗܘܡܣܐ ܦܪܕܝܣܐ ܛܠܝܩܐ ܕܓܘܢ ܡܝܠܛܘܢ ܘܗܪ ܗܕܟ ܠܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܕܘܪܝܗ ܡܢ ܫܢܬ 1855