ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܟܬܒܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܕܝܗܘܕܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܪ̈ܫܝܬܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܗܢܘܢ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ.

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܡܢܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ · ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ

ܡܫܪܝܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ · ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ · ܩܝܡܬܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܙܡܘܪ̈ܐ

ܕܪܫܝܬܐ

ܓܠܝܢܐ · ܣܦܪ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܩܢܘܢ ܐܘܢܓܠܝܐ · ܐܒܘܟܪܝܦܝܐ
ܐܘܢܓܠܝܘܢ · ܬܪܓܡܬܐ ܕܫܒܥܝܢ · ܬܘܪܓܡ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ
ܒܝܠ ܓܘܬܢܒܝܪܓܐܨܚܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܬܛܒܥ ܒܡܛܒܥܬܐ܀


This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.