ܓܪܡܐ ܕܣܢܘܢܝܬܐ

ܓܪܡܐ ܕܣܢܘܢܝܬܐ ܐܘ ܓܪܡܐ ܕܚܕܝܐ ܗܘ ܓܪܡܐ ܐܪܝܟܐ ܕܐܣܪ ܠܫܒܥܐ ܐܠܥ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܒܡܨܥܐ ܕܚܕܝܐ܀

ܓܪܡܐ ܕܣܢܘܢܝܬܐ (Sternum)

ܪܬܡܐ ܫܚܠܦ

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܣܢܘܿܢܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܣܢܘܿܢܝܼܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܪܡܳܐ ܕܣܢܽܘܢܺܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܣܢܽܘܢܺܝܬ̥ܳܐ)