ܕܗܒܐ

ܕܗܒܐ ܗܘ ܚܦܪܐ ܘܐܣܛܘܣܟܐ ܟܝܡܝܝܐ ܫܥܘܬܢܝܐ ܡܬܢܣܟܢܐ ܕܝܩܝܪ ܗܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܦܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܪܡܙܗ ܟܝܡܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ Au (ܡܢ ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ aurum)܀

ܩܛܥܐ ܟܝܢܝܐ ܕܕܗܒܐ ܡܢ ܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܠܒܬܐ ܕܕܗܒܐ

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܗܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܲܗܒܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܗܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܰܗܒ݂ܳܐ)