Open main menu
ܩܠܒܐ ܕܕܗܒܐ

ܕܗܒܐ ܚܦܪܐ ܐܘ ܢܦܩܐ ܫܥܘܬܐ ܡܬܢܣܟܢܐ ܕܝܩܝܪ ܗܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܦܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܗܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܲܗܒ݂ܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܗܒ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܰܗܒ̥ܶܐ)