ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ

ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ ܐܘ ܠܐܛܝܢܝܬ (lingua Latīna) ܗܘ ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ ܘܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܢܬܟܬܒ ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ ܒܐܠܦܒܝܬ ܠܐܛܝܢܝܐ܀