«ܥܢܟܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Misc.
(Misc.)
'''ܥܢܟܒ݂ܐܥܢܟܒܐ''' ܗܝ ܡܕ݂ܝܢܬܐܡܕܝܢܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܓܘ ܓܪܒܝܐܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܩ]] ܓܘ ܗܘܦܪܟܝܐܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܐܪܒܠܐܪܒܝܠ]]܂ - ܪܚܩܐܪܚܝܩܬܐ ܡܢ ܡܕ݂ܝܢ݇ܬܐܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܠܕܐܪܒܝܠ ܩܘܪܒܐܩܪܝܒܬܐ ܕܕ4 ܩܝܠܘܡܛܪ̈ܐ܂ 4ܐܝܬ ܟܝܠܘܡܬܪ̈ܐ - ܐܝܬ݂ ܩܘܪܒܐ ܕܩܪܝܒܐܝܬ 20ܕ20,000 ܐ݇ܢܫܐܐܢܫ̈ܐ ܫܟܝܢܐܢܫܟܢܘܢ ܓܘܒܡܕܝܢܬܐ܂ ܗܝ ܡܕ݂ܝܢ݇ܬܐ - ܡܢܬ݂ܐܡܢܬܐ (ܣܗܡܐ) ܪܒܐ ܡܢ ܐ݇ܢܫܐܐܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܝܢܐܝܢܐ܂ -ܐܬܐ ܫܡܐ ܕܥܢܟܒ݂ܐ ܐܬ݂ܝܐ ܝܠܗܕܥܢܟܒܐ ܡܢ 'ܥܡܟܐ ܐܒܐܕ' -܂ ܐܝܬ ܓܘ ܥܢܟܒ݂ܐܒܥܢܟܒܐ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܠܝܐ ܘܩܘܒܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ܀
 
ܐܝܬ ܓܘܒܥܢܟܒܐ ܥܢܟܒ݂ܐܚܕܐ ܚܕ݂ܐܕܘܟܬܐ ܕܘܟܬ݂ܐܪܘܪܒܐܝܬ ܣܓܝ (ܟܒܝܪܐ ܐܘ ܪܒܐ)ܥܬܝܩܬܐ ܫܡܗ '''ܩܨܪܐ''' ܝܠܗ ܚܕ݂ܐܚܕܐ ܬܠܐ ܛܡܝܪܐ ܝܠܗ ܬܚܝܬܗ ܩܨܪܐ ܕܚܕ݂ܐܕܚܕܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢ̈ܐܕܫܢܝ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫܗ ܐܝܬ ܒܝܬ ܩܒ݂ܘܪܐܩܒܘܪܐ ܗܫܐ܀
 
[[ar:عنكاوا]]