«ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܗܘ '''ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ''' ܐܝܬ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܒܡܡܘܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܟܐܝܒܗ ܚܕ ܚܙܗ ܐܢ ܗܝ ܦܐܝܐ ܒܫܘܩܐ ܟܐ ܠܩܝܐ ܒܦܐܝܐ ...'
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܗܘ '''ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ''' ܐܝܬ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܒܡܡܘܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܟܐܝܒܗ ܚܕ ܚܙܗ ܐܢ ܗܝ ܦܐܝܐ ܒܫܘܩܐ ܟܐ ܠܩܝܐ ܒܦܐܝܐ ...')
(No difference)