«ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
 
==ܬܫܥܝܬܐ==
ܗܘ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕ7000 ܫܢܝ̈ܐ ܒܐܬܪܥܐ ܕܒܝܬܕ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]. ܡܫܬܣ ܠܗ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܣܓܝܐܐ ܘܣܓܝ ܛܒܼܐ ܗܘܐ ܒܩܪܒܐ ܘܝܘܠܦܢܐ. ܒܬܪ ܕܗܘܢ ܡܫܥܚܝ̈ܐ ܦܠܝܓܼܝܢ ܠܬܪܬܝܢ ܓܒ̈ܐ;
*ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
*ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܡܕܢܚܝܐ