«ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
*ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܐ ܡܕܢܚܝܐ
 
ܗܘ ܪܒܐ ܩܛܠܥܡܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܗܘ ܩ[[ܛܠܥܡܐܩܛܠܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ|ܩܛܠܥܡܐ ܕ1914]] ܗܘܐ. ܡܢ 1914 ܗܠ1923 ܩܛܝܠ ܗܘܐ ܗܠ 750.000 ܐܬܘܪܝܐ ܘܬܠܝ ܗܘ ܚܘܠܡܐ ܕܐܬܘܪ ܚܐܪܬܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܗܘܐ.
 
==ܓܼܐܢܛܝܟ==