«ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
{{ܨܢܕܘܩ ܥܕܬܐ ܡܕܢܚܝܐ
| ܫܡܐ = ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
| ܨܘܪܬܐ =
| ܟܬܝܒܬܐ =
| ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ = ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
| ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ = 1968
| ܡܩܝܡܢܐ = ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܪܡܘ
| ܪܝܫܐ = ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ
| ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ = ܦܛܪܝܪܟܐ
| ܟܘܪܣܝܐ = ܒܓܕܕ
| ܐܢܢܦܘܪܐ =
| ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ = ܣܘܪܝܝܐ
| ܣܘܪܓܕܐ = ܓܪܝܓܘܪܝܐ
| ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ = ܩܘܪܒܐ ܠ20،000
| ܚܣܝ̈ܐ =
| ܡܪ̈ܥܝܬܐ =
| ܕܝܪ̈ܐ =
| ܥܕ̈ܬܐ =
| ܟܗܢ̈ܐ =
| ܦܐܬܐ ܕܢܘܠܐ = www.stzaiacathedral.org.au
}}
 
 
 
'''ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الكنيسة الشرقية القديمة) ܗܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ ܕ1968. ܥܕܬܐ ܗܝ ܦܠܝܓܬܐ ܡܢ [[ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ|ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ]]܀
ܥܕܬܐ ܐܝܠܐ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ [[ܡܪܝ ܐܕܝ ܬܪܝܢܐ]] ܘܟܘܪܣܝܗ ܐܝܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܓܕܕ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ.
Anonymous user