«ܦܪܣ ܚܙܘܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܒܕܩܬ ܓܪܡܡܛܝܩܝ.
(ܕܟܝܬ.)
(ܒܕܩܬ ܓܪܡܡܛܝܩܝ.)
'''ܦܪܣ ܚܙܘܐ''' ܐܘ '''ܛܠܦܝܣܝܘܢ''' ܐܘ '''ܛܠܒܝܙܝܐ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]]: τῆλε "ܡܢ ܪܘܚܩܐ" ܘܡܢ [[ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ|ܠܐܛܝܢܝܐ]]: visio "ܚܙܘܐ") ܗܝ [[ܛܟܢܘܠܘܓܝܐ]] ܠܡܫܕܪܘ ܠܨܘܪ̈ܬܐܨܘܪ̈ܬܐ ܘܠܩ̈ܠܐ܀ܘܩ̈ܠܐ܀
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==