«ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܢܛܪ "ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ" ([ܫܚܠܦ=ܦܣܣ ܠܡܦܠܚܢ̈ܐ ܚܬܝܬ̈ܐ ܝܬܐܝܬ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ) [ܫܢܝ=ܦܣܣ ܠܡܦܠܚܢ̈ܐ ܚܬܝܬ̈ܐ ܝܬܐܝܬ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ))
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Persian.vahid (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
ܙ (ܢܛܪ "ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ" ([ܫܚܠܦ=ܦܣܣ ܠܡܦܠܚܢ̈ܐ ܚܬܝܬ̈ܐ ܝܬܐܝܬ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ) [ܫܢܝ=ܦܣܣ ܠܡܦܠܚܢ̈ܐ ܚܬܝܬ̈ܐ ܝܬܐܝܬ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ)))