«ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܫܚܠܦ ܫܘܝܐ ܕܢܛܪܐ ܕ"ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ" ([ܫܚܠܦ=ܦܣܣ ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ) [ܫܢܝ=ܦܣܣ ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ))
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Fatemi127 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
ܙ (ܫܚܠܦ ܫܘܝܐ ܕܢܛܪܐ ܕ"ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ" ([ܫܚܠܦ=ܦܣܣ ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ) [ܫܢܝ=ܦܣܣ ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ] (ܠܥܠܡ)))